A & V a castigat o licitatie – Procedura

Appraisal & Valuation a câştigat licitaţia privind evaluarea societăţii comerciale Drumuri-Poduri Maramureş SA în scopul privatizării organizate în vara anului 2010. Contractul de evaluare a fost solicitat de către uniculacţionar al societăţii SC Drumuri-Poduri Maramureş SA şi anume Consiliul Judeţean Maramureş având ca preşedinte pe domnul Mircea Man.

Raportul de evaluare a fost efectuat conform graficului prezentat în caietul de sarcini şi nu au existat obiecţii din partea comisiei de recepţie. Echipa noastră de evaluatori a inspectat cele 11 puncte de lucru din judeţul Maramureş.

PROCEDURA ACHIZITIILOR PUBLICE

Achiziţiile publice reprezintă suma tuturor proceselor de planificare, stabilire a priorităţilor, organizare, publicitate şi de proceduri, în vederea realizării de cumpărări de către organizaţiile care sunt finanţate total sau parţial de bugete publice (europene, naţionale centrale sau locale).

Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică prin aplicarea uneia dintre următoarele proceduri:

A. CUMPARARE DIRECTA

Autoritatea contractantă va avea dreptul să achiziţioneze direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei este egală sau mai mică decât echivalentul în lei fără TVA a 15.000 EURO pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări.

Se aplică pentru achiziţiile de produse, servicii şi lucrări ale căror valoare fără TVA cumulată pe parcursul unui an pentru un cod CPV (Common Procurement Vocabulary) nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 EURO.

Cumpărarea directă se realizează pe baza unui document justificativ care se consideră a fi temeiul legal pentru plată.

B. CERERE DE OFERTA

Autoritatea contractantă va avea dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, cumulată pe parcursul unui an pentru un cod CPV, este egală sau mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:

pentru contractul de furnizare – 100.000 EURO

pentru contractul de servicii – 100.000 EURO

pentru contractul de lucrări – 750.000 EURO

Cererea de ofertă se iniţiază prin publicarea, în SEAP, a unei invitaţii de participare.

C. LICITATIE PUBLICA DESCHISA (CU SAU FARA PRESELECTIE)

Licitaţia deschisă reprezintă procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta.

Se dispune după cum urmează:

a) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mică sau egală cu 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea tuturor ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv;

b) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mare de 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea valorii totale a ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv, la care se adaugă şi valoarea reziduală estimată a produselor la sfârşitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul;

c) dacă contractul se încheie pe o durată nedeterminată sau dacă durata acestuia nu poate fi determinată la data estimării, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare plătibile.

D. LICITATIE PUBLICA RESTRANSA

Licitaţia publică restrânsă reprezintă procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune oferta.

Licitaţia publică restrânsă se desfăşoară, de regulă, în două etape:

etapa de selectare a candidaţilor;

etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţi.

E. DIALOG COMPETITIV

Dialogul competitiv reprezintă procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor identificate, candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală.

F. NEGOCIEREA (CU SAU FARA PUBLICARE PREALABILA A ANUNTULUI DE PARTICIPARE)

Negocierea reprezintă procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia.

Negocierea poate fi:

1. negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

2. negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

Caietul de sarcini trebuie sa cuprindă (art.35, OUG 34/2006):

(1) Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.

(2) Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante.